Doradztwo korporacyjne jest jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii i dotyczy niemal wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców. Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie obsługi bieżącej działalności spółek, jak też w odniesieniu do realizacji poszczególnych projektów.

Nasze doświadczenie:

 • pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce poczynając od przygotowania aktu założycielskiego i wszelkiej dokumentacji towarzyszącej a kończąc na rejestracji danego podmiotu,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie łączenia spółek kapitałowych obejmujące prawną asystę przez cały proces łączenia w tym m.in. sporządzanie odpowiednich uchwał, wyliczanie parytetu wymiany udziałów/akcji, sporządzanie planu połączenia oraz reprezentację przed sądem rejestrowym,
 • bieżące doradztwo na rzecz spółek handlowych, w tym doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów spółek, doradztwo w zakresie zmian w kapitale zakładowym oraz kapitałach rezerwowym i zapasowym, pożyczek wspólników, dopłat, czy też przy wypłacaniu i rozliczaniu zaliczek na poczet dywidendy,
 • kompleksowe doradztwo przy transakcjach sprzedaży i dzierżawy przedsiębiorstw lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji, w tym także doradztwo przy transakcjach dotyczących znaczących pakietów udziałów/akcji powodujących konieczność analizy przedsięwzięcia pod względem wymogów prawa antymonopolowego,
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej w tym także statutów, umów spółek oraz regulaminów,
 • przygotowywanie umów regulujących wzajemne relacje między wspólnikami (umowy wspólników),
 • przygotowywanie porozumień typu joint venture,
 • analizy sytuacji prawnej spółek handlowych (due dilligence),
 • kompleksowa pomoc prawna przy rozwiązywaniu spółek oraz przeprowadzaniu procesu ich likwidacji, w tym ściąganie wierzytelności i asysta przy podejmowaniu pozostałych czynności likwidacyjnych aż do ich wykreślenia z rejestru,
 • reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • reprezentacja członków zarządów oraz członków rady nadzorczej w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością cywilną i karną (white-collar crime),
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników,
 • przygotowywanie protokołów ze zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń.