Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień sektorowych.

Nasze doświadczenie:

  • doradztwo prawne w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzania przetargów, w tym w szczególności sporządzanie ogłoszenia o przetargu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
  • dokumentowanie przeprowadzonego postępowania przetargowego, analiza ofert itp.,
  • ustalanie wzorców umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • pomoc prawna dla zamawiających w zakresie przygotowania aktów ustalających zasady wewnętrznego procedowania w sprawach zamówień publicznych (regulaminy, instrukcje itp.),
  • pomoc prawna dla wykonawców obejmująca wszystkie etapy postępowania,
  • przygotowywanie projektów protestów i odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz reprezentacja Klientów przed UZP oraz sądami w sprawach zamówień publicznych.