Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w zakresie sporów przed sądami powszechnymi (oraz przed Sądem Najwyższym), sądami polubownymi oraz administracyjnymi, na wszystkich ich etapach. Kancelaria specjalizuje się także w uznawaniu zagranicznych tytułów egzekucyjnych.

Nasze doświadczenie:

  • prowadzenie sporów w sprawach gospodarczych,
  • prowadzenie postępowań windykacyjnych,
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych,
  • prowadzenie sporów z zakresu prawa spółek, w szczególności z zakresu zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
  • prowadzenie sporów w sprawach realizacji i rozwiązywania umów najmu,
  • prowadzenie sporów w sprawach antymonopolowych,
  • prowadzenie sporów w sprawach o ochronę dóbr osobistych,
  • prowadzenie sporów w sprawach z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej,
  • prowadzenie sporów w sprawach pracowniczych,
  • prowadzenie postępowań o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego w trybie Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001, jak również prowadzenie postępowań o nadanie klauzuli wykonalności europejskiemu tytułowi egzekucyjnemu.