Rozwiązywanie sporów
Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w zakresie sporów przed sądami powszechnymi (oraz przed Sądem Najwyższym), sądami polubownymi oraz administracyjnymi, na wszystkich ich etapach.

ZAKRES DORADZTWA:

  • prowadzenie sporów w sprawach gospodarczych;
  • prowadzenie postępowań windykacyjnych;
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych;
  • prowadzenie sporów z zakresu prawa spółek, w szczególności z zakresu zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń;
  • prowadzenie sporów w sprawach realizacji i rozwiązywania umów najmu;
  • prowadzenie sporów w sprawach antymonopolowych;
  • prowadzenie sporów w sprawach o ochronę dóbr osobistych;
  • prowadzenie sporów w sprawach z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej;
  • prowadzenie sporów w sprawach pracowniczych.