Prawo spółek
Doradztwo korporacyjne jest jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii i dotyczy niemal wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców.

Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie obsługi bieżącej działalności spółek, jak też w odniesieniu do realizacji poszczególnych projektów.

ZAKRES DORADZTWA:

 • pomoc prawna przy zakładaniu spółek prawa handlowego, ich przekształcaniu, podziale czy łączeniu;
 • pomoc prawna przy zakładaniu oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce;
 • bieżące doradztwo przy obsłudze organów spółek, doradztwo w zakresie zmian w kapitale zakładowym oraz kapitałach rezerwowym i zapasowym, pożyczek wspólników, dopłat, czy też przy wypłacaniu dywidendy;
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej, w tym także statutów, umów spółek oraz regulaminów;
 • przygotowywanie umów regulujących wzajemne relacje między wspólnikami (umowy wspólników);
 • przygotowywanie porozumień typu joint venture;
 • analizy sytuacji prawnej spółek handlowych (due diligence);
 • kompleksowa pomoc prawna przy rozwiązywaniu spółek oraz przeprowadzaniu procesu ich likwidacji, asysta przy podejmowaniu pozostałych czynności likwidacyjnych aż do wykreślenia spółki z rejestru;
 • reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych i postępowaniach restrukturyzacyjnych;
 • reprezentacja członków zarządów oraz członków rady nadzorczej w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością cywilną i karną (white-collar crime);
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników.