Polityka Prywatności w kancelarii URBANEK i Wspólnicy sp.k.

 

I. Zakres Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez kancelarię URBANEK i Wspólnicy sp.k. kancelaria prawna z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”) w zakresie dotyczącym przetwarzania:

 • danych osobowych naszych kontrahentów/klientów, jak też pracowników i współpracowników naszych kontrahentów/klientów;
 • danych osobowych pozyskanych w trakcie kontaktu na odległość (pocztą tradycyjną, telefonicznie lub mailowo);
 • danych osobowych kandydatów do pracy/współpracy.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest URBANEK i Wspólnicy sp.k. kancelaria prawna z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000330549, NIP 7010183431.

Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:

III. Dane osobowe naszych kontrahentów/klientów oraz ich pracowników i współpracowników

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W związku z zawarciem i realizacją przez nas umów zawartych z naszymi klientami i kontrahentami możemy przetwarzać Państwa dane:

 • w celu kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów zawartych między nami a Państwem lub Państwa pracodawcą/podmiotem, z którym Państwo współpracują lub podmiotem, który Państwo reprezentują, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dążeniu do efektywnego wykonania umowy z naszymi kontrahentami/klientami (za pośrednictwem ich pracowników/współpracowników) a w przypadku, gdy są Państwo stroną zawartej przez nas umowy lub podejmujemy działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych będzie – wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy;
 • w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z prawa podatkowego, celnego oraz rachunkowego – w takim przypadku, jeśli to będzie konieczne, będziemy przetwarzali Państwa dane na podstawie przepisu prawa;
 • w celu archiwalnym oraz dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami w związku z wykonywaniem umowy. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na archiwizacji realizowanych przez nas działań oraz dochodzenie praw i roszczeń, a także obrona przed roszczeniami.

Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/podmiotu, z którym Państwo współpracują lub też od podmiotu, który Państwo reprezentują.

Kategorie danych

Przetwarzamy Państwa dane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów.

Jeśli otrzymaliśmy Państwa dane od Państwa pracodawcy/podmiotu, z którym Państwo współpracują lub podmiotu, który Państwo reprezentują, wówczas z reguły przetwarzamy dane obejmujące: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, jak też stanowisko służbowe.

IV. Dane osobowe pozyskane w trakcie kontaktu na odległość (pocztą tradycyjną, telefonicznie lub mailowo)

Możemy także przetwarzać dane osób, które się z nami kontaktują lub z którymi my się kontaktujemy, przy czym dotyczy to sytuacji niepowiązanych z wykonywaniem jakichkolwiek umów związanych z tymi osobami.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W powyżej opisanym zakresie przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu, jakiego dotyczy kontakt lub prowadzona korespondencja. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji celu, którego dotyczy kontakt lub Państwa zgoda.

Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, lub też pozyskaliśmy z innych źródeł, np. ze stron internetowych, od innych osób, które wskazały nam Państwa jako osoby właściwe do kontaktu w danej sprawie.

Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów. Z reguły przetwarzamy dane obejmujące: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, jak też stanowisko służbowe.

V. Dane osobowe kandydatów do pracy/współpracy

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są nam potrzebne w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz ewentualnie podjęcia działań związanych z zawarciem umowy.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową zgodę, wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z podstawami dopasowanymi do celu przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – na podstawie przepisów prawa, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i ewentualnie zawarcia umowy o pracę lub do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (na podstawie art. 221 kodeksu pracy) lub będzie niezbędne do wykonania innych ciążących na nas obowiązków prawnych;
 • w pozostałych przypadkach – w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i ewentualnie zawarcia z Państwem umowy (podstawa – umowa lub podjęcie działań przed zawarciem umowy) lub będzie niezbędne do wykonania innych ciążących na nas obowiązków prawnych;
 • na podstawie Państwa zgody, w zakresie danych, jakie nam Państwo podadzą w dokumentach aplikacyjnych lub podczas procesu rekrutacji, jeśli przekażą nam Państwo inne dane niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, jak też, gdy przekażą nam Państwo informacje o wykształceniu, informacje o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz informacje o kwalifikacjach zawodowych, jeśli nie będzie to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku;
 • na podstawie Państwa zgody, w zakresie przetwarzania Państwa danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeśli nam Państwo udzielą takiej zgody;
 • na podstawie naszego uzasadnionego interesu w postaci dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami;
 • na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas procesu rekrutacyjnego w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy są Państwo odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Źródło danych

Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, w tym za pośrednictwem internetowych serwisów rekrutacyjnych (w zależności od sytuacji).

Kategorie danych osobowych

W procesie rekrutacji możemy żądać od Państwa następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe. Ponadto, jeśli będzie to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku możemy od Państwa żądać informacji o wykształceniu, informacji o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jak też informacji o kwalifikacjach zawodowych.

Wszelkie inne informacje przekazują nam Państwo dobrowolnie, z własnej inicjatywy. Ich zakres zależy więc od Państwa.

Wskazujemy przy tym, że w przypadku preferowania przez Państwa zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych w zakresie określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy jest wymagane przez przepisy prawa. W przypadku preferowania przez Państwa zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną podanie ww. zakresu danych jest przez nas wymagane i konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Brak podania tych danych spowoduje, iż nie będą Państwo mogli brać udziału w rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji – brak podania tych danych nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

VI. Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych przetwarzanych automatycznie w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody;
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód.

Powyżej wskazane uprawnienia mogą Państwo wykonać zwracając się pisemnie na nasz adres: Urbanek i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 45, 00-680 Warszawa lub mailowo na office@urbanek-law.pl.

Przysługuje Państwu ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Okres przechowywania przez nas Państwa danych będzie zależny od celu, w jakim dane zostały zgromadzone oraz od podstawy ich przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy zawartej z Państwem jako naszym klientem/kontrahentem lub Państwa pracodawcą/podmiotem, z którym Państwo współpracują lub podmiotem, który Państwo reprezentują przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 1 rok od końca roku, w którym umowa została wykonana, w tym 6 lat to możliwy okres realizacji roszczeń związanych z umową, plus dodatkowy rok dodajemy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Jeśli w związku z realizacją umowy nabędziemy od Państwa jakiekolwiek prawa, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres istnienia tych praw.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

W odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa danych w oparciu o obowiązek prawny będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu trwania tego obowiązku prawnego np. do czasu upływu okresu przedawnienia podatkowego.

W zakresie wykonywania przez nas zawodów adwokata i radcy prawnego w stosunku do prowadzonych przez nas postępowań dane osobowe przetwarzamy przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

W zakresie dotyczącym przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy i współpracy:

 • będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach rekrutacji, do której się Państwo zgłosili, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia przez Państwa dokumentów aplikacyjnych. Po upływie tego okresu będziemy przechowywać Państwa dane w celach archiwizacji przed ich usunięciem, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po tym roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. okres 6 miesięcy;
 • w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych nie dotyczących żadnej konkretnej rekrutacji będziemy przetwarzać Państwa dane w celach bieżących rekrutacji (na stanowisko przez Państwa wskazane) do chwili cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po tym okresie będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w celach archiwizacji przed ich usunięciem, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po tym roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. okres 6 miesięcy;
 • jeżeli wyrażą Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w tych celach przez okres 2 lat od dnia złożenia przez Państwa dokumentów aplikacyjnych. Po tym czasie dane będą przechowywane w celach archiwizacji przed ich usunięciem, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po tym roku, w którym upłynął ww. okres dwóch lat.

VIII. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, księgowi, internetowe serwisy rekrutacyjne (w zależności od przypadku).

Państwa dane mogą też trafić do innych podmiotów współpracujących z nami, w szczególności innych adwokatów lub radców prawnych, tłumaczy przysięgłych, doradców podatkowych, notariuszy lub rzeczoznawców, jeżeli będzie tego wymagało prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Państwem lub Państwa pracodawcą/podmiotem, z którym Państwo współpracują lub podmiotem, który Państwo reprezentują.

IX. Pliki cookies

W celu korzystania ze strony niezbędne jest używanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej np. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox itd.

Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.). Pliki cookies używane na stronie Kancelarii służą zapewnieniu prawidłowego działania strony.

Mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej lub poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub aplikacji służących do tego celu.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Warszawa, dnia 16.12.2022 r.